WODA - BOGACTWO JURY

„Woda nie jest produktem handlowym, takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem,
które musi być chronione, bronione i traktowane jako wartość sama w sobie”

Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej

DOŁĄCZ DO NAS:

Dla około 70% ludności Polski wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia. Ochronę przed ich degradacją zasobową
i jakościową podpowiada nam nie tylko rozsądek. Ustawa Prawo wodne i Ramowa Dyrektywa Wodna nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania
i wdrożenia programów ochrony wód podziemnych w celu osiągnięcia i utrzymania ich dobrego stanu. Jednym ze sposobów szeroko pojętej ochrony wód podziemnych jest opracowana w Polsce koncepcja udokumentowania i ochrony najcenniejszych zasobów tych wód – głównych zbiorników wód podziemnych.
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ PONIŻEJ ROZWIJAJĄC ZAKŁADKIGłówne zbiorniki wód podziemnych (GZWP)
to struktury geologiczne zasobne w wodę, które stanowią lub mogą stanowić w przyszłości
strategiczne zasoby wód podziemnych do zaopatrzenia ludności i podstawowych gałęzi
gospodarki, wymagających wody wysokiej jakości.

Ponad 120 udokumentowanych GZWP na obszarze kraju –także w woj. śląskim.

Dla Jury są to GZWP nr 326 i 454. 

Na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód, a przede wszystkim przed degradacją ich jakości (stanu chemicznego).

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO

DOTYCZY: Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 454 – OLKUSZ – ZAWIERCIE

W artykule przedstawiono procedurę analizy ryzyka dla obszaru spływu wód podziemnych do ujęcia Łazy Błędowskie, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną na podstawie analiz hydrogeologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznej, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także wyników badania jakości ujmowanej wody. Zasygnalizowano także niektóre ograniczenia analizy ryzyka, warunkowane specyfiką lokalnych warunków hydrogeologicznych, hydrogeochemicznych, sozologicznych (konieczność ustanawiania strefy prewencyjno-sanitarnej wokół studni 8bis), a także planowanym zaprzestaniem aktywności górnictwa rud Zn-Pb w rejonie olkuskim (zmiany warunków hydrodynamicznych i hydrogeochemicznych w rejonie ujęcia).

ANALIZA RYZYKA GZWP 454

ŹRÓDŁO : https://geojournals.pgi.gov.pl/bp/article/view/26391/18100

Rolą Polityki jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców.
Wzmacnia działania rządu polegające na budowie innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Uchwała zostanie opublikowana w Monitorze Polskim najpóźniej 6 września. (Wersja przed publikacją znajduje się na stronie BIP.)


Polityka ekologiczna państwa 2030 jest strategią w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR. Jest pierwszą przyjętą strategią z dziewięciu dokumentów równolegle opracowywanych przez poszczególne resorty, a składających się na system rozwoju kraju.
W rezultacie cel główny Polityki, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, przeniesiono wprost z SOR. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. Chodzi o rozwijanie kompetencji, umiejętności i postaw ekologicznych społeczeństwa oraz opoprawę zarządzania ochroną środowiska w Polsce.
Cele szczegółowe będą realizowane przez projekty strategiczne oraz wiele zadań, które konkretyzują działania wskazane w SOR i inne działania wskazane w trakcie prac nad Polityką ekologiczną państwa 2030 (np. wynikające z międzynarodowych zobowiązań dla Polski w perspektywie do 2030 r.).
Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji takie jak:
 • zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,
 • likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania,
 • ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,
 • wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
 • gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa,
 • wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych),
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,
 • edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji,
 • usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania.
Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. Na szczeblu rządowym oznacza to przygotowanie odpowiednich przepisów i instrumentów finansowego wsparcia, takich jak program „Czyste powietrze”, dla niezbędnych inwestycji oraz koordynację ich wdrażania w regionach.
W kontekście coraz częstszego występowania na terenie Polski fali upałów i nocy tropikalnych, jak na przykład w czerwcu bieżącego roku, oraz susz na znaczeniu zyskują działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Ich celem jest przeciwdziałanie miejskim wyspom ciepła, rozbudowa terenów zieleni oraz powszechniejsze retencjonowanie wody na terenach miast i wsi. Polityka ekologiczna państwa 2030 przewiduje, że działania adaptacyjne będą polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami, wsparciu opracowania i wdrażania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, renaturyzacji rzek i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury. Działania ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą prowadzone także na obszarach wiejskich. Będą one miały na celu w szczególności zwiększenie odporności krajobrazu rolniczego na zmiany klimatu i ochrony produkcji rolnej. Chronione i rozwijane będą zadrzewienia śródpolne i przydrożne (szczególnie o charakterze unikalnym przyrodniczo lub kulturowo) oraz prowadzone będą nowe przydrożne nasadzenia z przewagą krzewów rodzimych o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w regionach najbardziej narażonych na suszę i pustynnienie, o niskim procencie lesistości.
Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030.
Polityka ekologiczna państwa 2030 uchyla Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska.

ŹRÓDŁO: Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Monitorze Polskim.

1. https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,163393,24767256,zakrec-kran-gdy-myjesz-zeby-cena-za-wode-jest-przyszlosc-planety.html 

cyt:”Czy wiesz, że ilość wody na kuli ziemskiej jest stała? Ale aż 30 proc. wody pitnej znajduje się w ziemi, 1,7 proc. jest zamrożone i w związku z tym pozostaje bezużyteczne. Rośnie natomiast zapotrzebowanie na wodę – jest to efekt zarówno przeludnienia, jak i rozwoju przemysłu. W kwietniu w Polsce spadło 1,7 mm deszczu, podczas gdy średnia dla miesiąca to 33,9 mm (dane FreeMeteo.pl). Taki stan rzeczy jest normalny dla… dla obszarów pustynnych.”

2. WODY POLSKIE STWORZYŁY KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ “STOP SUSZY!” – filmy poniżej

Polish