PRZYRODA - NATURA 2000

#NIEDLAKOPALNI #CYNKUIOŁOWIU

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,
pożyczamy ją od Naszych dzieci”

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

DOŁĄCZ DO NAS:

JURA

NATURA 2000

Obszary chroniące przyrodę w Polsce, utworzone w ramach europejskiego programu Natura 2000. Zajmują one łącznie około 20% powierzchni lądowej kraju (przy średniej europejskiej wynoszącej 18%)

SPRAWDŹ : STRONA RZĄDOWA NATURA 2000

JURA

ZAWIERCIE

Na terenie gminy Zawiercie występują następujące formy ochrony przyrody:

1. Obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka
2. Park krajobrazowy Orlich Gniazd
3. Obszar Chronionego Krajobrazu Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki
4. Dwa pomniki przyrody

JURA czyli : Wyżyna Krakowsko - Częstochowska

Nazwę Wyżyna Krakowsko-Częstochowska wprowadził w 1947 r. S. Pietkiewicz. W 1987 r. została ona przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych uznana za poprawną nazwą tego mezoregionu i jest najczęściej używana przez geografów. W praktyce jednak, zwłaszcza w popularnych opracowaniach turystycznych, często używane są także inne określenia, takie jak Jura Krakowsko-CzęstochowskaJura KrakowskaJura Polska. Potocznie mówi się po prostu Jura, a nazwa ta pochodzi od licznie tu występujących skał i ostańców pochodzących z okresu jury[3]. Niekiedy używa się także nazwy Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Ta jednostka geograficzna jednak obejmuje łącznie Wyżynę Krakowsko-Częstochowską oraz Wyżynę Wieluńską(341.21) i jest niespójna z regionalizacją Polski według Jerzego Kondrackiego[1].

NATURA 2000

Ostoja Kroczycka – obszar 173.0 ha

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej.

Obejmuje znajdujące się w środkowej części tej wyżyny 4 pasma skałkowe: Skały RzędkowickieSkały MorskieSkały Podlesickie i Skały Kroczyckie o łącznej powierzchni 1391,2 ha. Są to najbardziej zróżnicowane krajobrazowo i morfologicznie obszary wyżyny z licznymi formami skalnymi o wysokości do kilkudziesięciu metrów oraz licznymi jaskiniami i schroniskami skalnymi. Samych większych jaskiń znajduje się tutaj około 20, liczba schronisk jest ogromna. Jaskinie te stanowią miejsce hibernacji nietoperzy[2].

Obszar jest zlokalizowany na terenie gmin: ZawiercieKroczyceWłodowice i Niegowa w województwie śląskim[1].

82% obszaru ostoi porastają lasy, 17% to tereny rolnicze, pozostały 1% to siedliska bezleśne. Sosnowe lasy iglaste zajmują 47% powierzchni, liściaste 19%, mieszane 16%. Lasy liściaste to głównie ciepłolubne buczyny storczykowe zajmujące stoki południowe, zachodnie i partie grzbietowe. 

Na południowych, południowo-zachodnich i zachodnich stokach wzgórz JastrzębnikGóra PośredniaGóra PopielowaŁysak (Skały Kroczyckie) oraz w pobliżu ośrodka rekreacyjnego Morsko występują rzadkie w Polsce płaty buczyny storczykowej z drzewami liczącymi ponad 100 lat. 

Z roślin zaliczanych do storczykowatych rosną tutaj: 

buławnik mieczolistny Epipactis helleborine

buławnik wielkokwiatowy Cephalantera longifolia

kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens

kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine

podkolan biały Platanthera bifolia

gnieźnik leśny Neotia nidus-avis

Obszar buczyny storczykowej zajmuje łącznie około 78 ha. Na północnych stokach wzgórz dobrze zachowały się płaty żyznej buczyny sudeckiej[2].

Szczególnie cenne przyrodniczo są porastające wapienne skały bezleśne zbiorowiska naskalnych roślin wapieniolubnych i murawy kserotermiczneCzęść z nich to zarośla z dereniamigłogamiszakłakamitarniną i jałowcem pospolitym, część to roślinność naskalna, wśród której występują m.in. takie rzadkie gatunki roślin, jak: skalnica gronkowa Saxifraga panicukata będąca reliktem glacjalnymgoździk siny Dianthus gratianopolitanus i kostrzewa blada Festuca pallens[2].a blada Festuca pallens[2].

 

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. ↑ Skocz do:a b c Obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-06-05].
  2. ↑ Skocz do:a b c Instytut na rzecz Ekorozwoju. Ostoja Kroczycka. [dostęp 2018-06-02].
  3.  Na podstawie tablic informacyjnych zamontowanych w obrębie Ostoi Kroczyckiej
  4.  Jura Krakowsko-Częstochowska. Część północna 1:52 000. Warszawa: ExpressMap, 20015. ISBN 978-83-88112-71-3.

 

PDF : REGION CZERWONE LISTY - KONFERENCJA NAUKOWA

DOŁĄCZ DO NAS:

Polish